Čo pokrýva formulár E111 a na čo je dobré komerčné cestovné poistenie a poistenie liečebných nákladov v zahraničí.

Odporúčame vám uzatvoriť aj cestovné poistenie v niektorej komerčnej poisťovni, najmä pre prípad stomatologického ošetrenia či úhrady liekov. Tieto náklady totiž vaša zdravotná poisťovňa neprepláca. Z komerčnej poistky môžete ako poistenec dostať preplatené aj tieto náklady – doplatky za lieky, poplatky za zubné ošetrenie a pod.


Pre informáciu uvádzame rozsah zdravotnej starostlivosti poskytovanej na základe formulára E111: • platí len vo verejnom systéme – v zmluvných zdravotníckych zariadeniach, nevzťahuje sa na ošetrenie u súkromných lekárov,
 • poistenec si musí uhradiť spoluúčasť v rovnakej výške ako platia poistenci danej krajiny,
 • nekryje repatriáciu a asistenčné služby,
 • pokrýva nevyhnutnú a nie iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
 • kryje náklady v neobmedzenom finančnom rozsahu,
 • vzťahuje sa na všetky vekové skupiny,
 • pokrýva aj chronické ochorenia,
 • formulár má dobu platnosti 6 (najviac 12) mesiacov.

Vo Veľkej Británii, tak ako takmer vo všetkých krajinách EÚ, bude od vás vyžadovaná finančná spoluúčasť aj v prípade, že ste zákonne poistený (napr. prostredníctvom E formulárov). Preto je vhodné uzavrieť doplnkové komerčné cestovné poistenie.


Vyberte si také poistenie, ktoré pokrýva náklady na: • zdravotnú starostlivosť vo verejnom i súkromnom systéme
 • ambulantné ošetrenie
 • stomatologické ošetrenie
 • lieky
 • hospitalizáciu
 • repatriáciu
 • asistenčné služby.

Ku komerčnému cestovnému poisteniu je tiež vhodné uzavrieť aj poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré by malo kryť: • náklady na zdravotnú starostlivosť u zmluvných aj u súkromných lekárov
 • úhradu spoluúčasti
 • repatriáciu a asistenčné služby.

V rámci komerčného poistenia je možné uzavrieť aj ďalšie druhy poistení, napr. cestovné úrazové poistenie, poistenie osobných vecí a batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám