Aké sú vaše práva od nástupu do zamestnania? Vaše práva od prvého dňa v práci.

Vaše práva od prvého dňa v zamestnaní • Musíte dostať vyrozumenie o tom, koľko zarábate a aké zrážky sa Vám budú strhávať.
 • (Toto nie je to isté ako pracovná zmluva, aj keď pracovná zmluva môže tieto informácie tiež obsahovať.)
 • Máte nárok na 26 týždňov materskej dovolenky, aj keď ste už bola tehotná pri nástupe do zamestnania.
 • Môžete si vybrať neplatené mimoriadne voľno v naliehavých rodinných prípadoch.
 • V tehotnosti máte právo na voľno na návštevy u lekára.
 • V určitých obmedzených prípadoch ste chránený/á pred prepustením, napríklad pri tehotenstve, v prípade udania alebo odborovej činnosti.
 • Máte právo nebyť diskriminovaný pre Vaše pohlavie (vrátane tehotenstva), rasy, (alebo v prípade štátnych príslušníkov EU, štátnej príslušnosti), sexuálnej orientácie, náboženstva, alebo handicapu, či pre členstvo v odborovej organizácii.
 • V prípade disciplinárneho konania alebo konania o sťažnosti, máte právo si so sebou priviesť zástupcu odborov alebo spolupracovníka.
 • Keď si to väčšina zamestnancov praje, máte právo na to, aby Váš zamestnávateľ uznal právo Vášho odborového zástupcu vyjednávať Vaše pracovné podmienky.
 • Máte právo na rovnaký plat, ako majú príslušníci opačného pohlavia vykonávajúci rovnaké, alebo porovnateľné zamestnanie ako Vy.
 • Máte právo, aby Vám neboli strhávané z platu žiadne zrážky (okrem dane z príjmu a národného poistenia (National Insurance), pokiaľ ste k tomu nedali súhlas.
 • Môžete podať žalobu na porušenie pracovnej zmluvy, keď Vás zamestnávateľ prepustí bez dodržania odsúhlasenej výpovednej lehoty, alebo keď poruší nejakú inú náležitosť alebo podmienku Vašej pracovnej zmluvy.
 • Keď platíte príspevky na národné poistenie (National Insurance contributions), máte právo si požiadať o zákonnú platbu nemocenského (Statutory Sick Pay) po pracovnej neprítomnosti štyri dni po sebe z dôvodov choroby.

Vaše práva po jednom mesiaci v zamestnaní • Vaša prepúšťacia lehota je jeden týždeň.
 • Keď Vás suspendujú zo zdravotných dôvodov, musíte byť naďalej platený/á.
 • Musí Vám byť vyplatená mzda, keď ste prepustený.

Vaše práva po dvoch mesiacoch


Máte nárok na písomnú formuláciu pracovných podmienok so špecifikáciou výšky vášho platu, pracovných hodín, dovolenky a iných dávok, ako napríklad nárok na starobný dôchodok. Napriek tomu, že toto písomné prehlásenie nie je pracovná zmluva, je veľmi dôležité, aby ste ho mali, pretože ho môžete použiť v súdnom konaní alebo tribunáli v prípade zmien.


Vaše práva po šiestich mesiacoch v zamestnaní


Môžete mať ďalších 26 týždňov materskej dovolenky (k 26 týždňom spomenutým vyššie). 


Vaše práva po jednom roku v zamestnaní


Môžete zažalovať Vášho zamestnávateľa pre neoprávnenú výpoveď, keď Vás vyhodí bez udania dostatočnej príčiny a neumožní Vám prejsť cez náležitý prepúšťací proces. Máte tiež nárok na písomné odôvodnenie od Vášho zamestnávateľa, prečo Vás prepúšťa.


Vaše práva po dvoch rokoch v zamestnaní


Môžete vymáhať odškodné pri výpovedi pre nadbytočnosť (redundancy), ak ste skončil pracovať na mieste, na ktoré potom nikto nebol prijatý. Čiastka záleží na Vašom veku, Vašom platu a na tom, ako dlho ste bol zamestnaný.