Čo robiť v prípade, ak vám zamestnávatel upiera niektoré zamestnanecké práva a kam sa obrátiť v prípade problémov.

Zamestnávatelia Vám môžu Vaše práva upierať z rôznych dôvodov.


Niekedy nevedia, aké sú ich zodpovednosti. Niekedy im to zas v minulosti prešlo, ale ak sa nedáte, ustúpia. A niekedy preto, že sa dostávajú k ziskom pomocou zastrašovania a vykorisťovania.


Na vymáhanie všetkých práv existujú právne prostriedky.


Odvolanie sa k zamestnaneckému tribunálu (Employment Tribunal)


Employment Tribunals (zamestnanecké tribunály) sú špeciálne súdy, ktoré za zaoberajú zamestnaneckými problémami. Nie sú tak formálne, ako normálne súdy. Niekedy sa prípadom zaoberajú právnici, ale v jednoduchých prípadoch ľudia použijú úradníka odborovej organizácie, či niekoho z poradenskej agentúry, alebo vysvetlia svoj prípad sami.


Napriek tomu, že sa niektorým ľuďom podarilo samým úspešne sa (pred tribunálom) zastupovať, neradili by sme Vám to. Spojte sa napríklad svojou odborovou organizáciou, alebo keď nie ste členom odborov, vyhľadajte odbornú poradu, ako postupovať.


Je dôležité vedieť, že väčšina sťažností musí byť urobená do troch mesiacov potom, čo k udalosti došlo. Táto lehota je predĺžená pre prípady zaoberajúce sa odškodným pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti (redundancy.)


Ďalšia pomoc a informácie


Je celý rad organizácií, ktoré poskytujú radu a pomoc. Niektoré sú vládne úrady, ktoré zabezpečujú určité práva, iné sú nezávislé na vláde a môžu poskytnúť radu a informácie o mnohých problémoch.


Citizens Advice Bureau – CAB (občianska poradenská kancelária)


Väčšina miest má kanceláriu CAB. Táto služba Citizens Advice Bureau Service ponúka dôverné, nestranné a nezávislé poradenstvo, ktorá je zadarmo. Tieto kancelárie Citizens Advice Bureaux pomáhajú vyriešiť takmer šesť miliónov nových prípadov každý rok, ktoré majú podstatný vplyv na život, ako napríklad problémy s dlhmi, spotrebiteľské záležitosti, sociálne dávky, ubytovanie, právne problémy, zamestnanecké a imigračné problémy. Poradcovia môžu pomôcť s vyplňovaním formulárov, s písaním dopisov, vyjednávaním s kreditormi a zastupovaním klientov u súdu alebo tribunálu.


Vašu najbližšiu kancelár CAB môžete nájsť na internetovej stránke www.nacab.org.uk alebo v telefónnom zozname.


Employment Agency Standards Inspectorate (Inšpekčná služba pre kontrolu dodržiavania štandardov zamestnávateľskými agentúrami)


Keď pracujete pre agentúru, ktorá sa k Vám nechová dobre, a domnievate sa, že možno porušuje zákon, môžete ju udať vládnej službe, ktorá reguluje agentúry.
Tel: 0845 955 5105.


Recruitment and Employment Confederation (REC) (náborová a zamestnanecká konfederácia)


Niektoré agentúry (obvykle tie lepšie,) sú členmi REC, ktorá stanovuje normy povinné pre jej členov. Keď má Vaša agentúra v kancelárii alebo na listovom papieri symbol REC, tak si na ňu môžete sťažovať u REC, keď sa domnievate, že porušuje zamestnanecký zákon.
Tel: 020 7462 3260


Health and Safety Executive (úrad pre zdravie a bezpečnosť)


HSE je schopný poskytnúť radu a informácie o zdravotných a bezpečnostných problémoch.
Tel: 08701 545 500 (od 8 hodín ráno do 6 hodín poobede)


National Minimum Wage Helpline (Linka o národnej minimálnej mzde)


Tel: 0845 600 0678


Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) (poradenská, zmierovacia a rozhodcovská služba)


ACAS je verejný orgán, ktorý presadzuje dobré vzťahy na pracoviskách. Jeho štátna pomocná linka odpovedá na otázky v oblasti zamestnania, a poskytuje všeobecnú poradenstvo o pracovných právach pre zamestnancov aj zamestnávateľov.
Tel: 08457 47 47 47 (9am-4.30pm)


Employment Tribunal Service Enquiry Line (informačná linka služby zamestnaneckého tribunálu)


Informácie o spôsobe podania odvolania, alebo o tom, ako prebieha súdny proces u tohto tribunálu. Tel: 08457 959 775


Ak sa domnievate, že Váš problém obsahuje diskriminačný aspekt, tak Vám sa Vám možno hodí nasledujúce:


Equal Opportunities Commission (komisia pre rovnaké príležitosti)


Tel: 0845 601 5901, www.eoc.org.uk


Commission for Racial Equality (komisia pre rasovú rovnoprávnosť)


Tel: 020 7939 0000, www.cre.gov.uk


Disability Rights Commission (komisia pre práva invalidov)


Tel: 08457 622633, www.disability.gov.uk


Lesbian and Gay Employment Rights (pracovné práva lesbičiek a homosexuálov)


Tel: 020 7704 6066, www.lager.dircon.co.uk