Aké sú vaše práva a povinnosti v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Aké sú povinnosti vášho zamestnávateľa.

Nasledujúce informácie platia nielen pre zamestnancov (na plný alebo vedľajší pracovný úväzok, dočasne alebo nastálo), ale aj ak pracujete len dočasne, pracujete cez personálnu agentúru alebo ak ide o príležitostnú prácu.


Zamestnávateľ, agentúra, sprostredkovateľ práce alebo najímateľ je zo zákona povinný zabezpečiť vám všetky práva uvedené v ďalšom texte.


Vaše práva


Máte nárok: • Pracovať na pracoviskách, kde všetky riziká týkajúce sa vášho zdravia a bezpečnosti sú riadne pod kontrolou.
 • Prerušiť prácu a opustiť pracovisko alebo miesto výkonu práce, ak si myslíte, že vám hrozí nejaké nebezpečenstvo.
 • Informovať svojho zamestnávateľa o problémoch a obavách týkajúcich sa BOZP.
 • Kontaktovať Inšpektorát bezpečnosti práce alebo príslušný miestny úrad, ak vaše obavy alebo pochybnosti týkajúce sa BOZP pretrvávajú, pričom vám to v práci nesmie spôsobiť problémy.
 • Vstúpiť do odborovej organizácie a stať sa zamestnaneckým dôverníkom pre bezpečnosť.
 • Na zaplatenie času stráveného mimo práce na školenia, ak ste zamestnaneckým dôverníkom pre bezpečnosť.
 • Minimálne na 20-minútovú prestávku, ak pracujete nepretržite šesť hodín, a na platenú dovolenku.

Vaše povinnosti


Musíte: • Dbať o svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj o zdravie a bezpečnosť ľudí, ktorých vaša práca (alebo nevykonanie/nedodržanie niečoho) môže ovplyvniť.
 • Spolupracovať s ostatnými spolupracovníkmi ohľadne BOZP a správne používať akékoľvek ochranné prostriedky, ktoré ste dostali v rámci BOZP a sociálnej starostlivosti a ktoré nesmiete porušovať alebo poškodzovať.

Povinnosti zamestnávateľa


Váš zamestnávateľ je povinný: • Oboznámiť vás s rizikami BOZP vyplývajúcimi so súčasných alebo navrhovaných pracovných postupov.
 • Oboznámiť vás s vecami alebo zmenami, ktoré vám môžu ublížiť alebo ovplyvniť vašu bezpečnosť.
 • Vyškoliť vás, ako vykonávať svoju prácu bezpečne.
 • Oboznámiť vás s tým, čo sa robí pre BOZP. o Oboznámiť vás, ako a kde je možné dostať prvú pomoc.
 • Vyškoliť vás, ako postupovať v prípade núdzovej situácie.

Čo vám musí poskytnúť a zabezpečiť zamestnávateľ


Váš zamestnávateľ vám musí bezplatne poskytnúť alebo zabezpečiť: • Školenie o tom, ako vykonávať svoju prácu bezpečne.
 • Ochranné prostriedky na prácu, keď je to potrebné (ako ochranný odev, ochrannú obuv alebo čižmy, ochranné okuliare alebo zátky do uší, rukavice, atď.).
 • Zdravotné prehliadky, ak z výkonu práce hrozí ochorenie.
 • Pravidelné zdravotné prehliadky, ak pracujete na nočné zmeny vrátane zdravotnej prehliadky pred nástupom do práce.

(Poznámka: Ak pracujete v Británii na živnosť (ako self-employed), ste sám zodpovedný za svoje ochranné prostriedky, školenia, zdravotné prehliadky a za organizáciu svojho pracovného času.)


Informácie, ktoré vám musí poskytnúť zamestnávateľ


Váš zamestnávateľ vám musí poskytnúť tieto informácie: • Zákon o BOZP ? čo by ste mali vedieť. Ten by mal obsahovať kontaktné údaje ľudí, ktorí môžu pomôcť.

 • Firemné vyhlásenie o politike BOZP. 

 • Platný certifikát poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pracovným úrazom alebo chorobou z povolania (pre zamestnávateľa povinné poistenie), ktorý musí byť viditeľne umiestnený niekde na pracovisku.

Čo robiť v prípade problémov


Čo robiť, ak máte obavy ohľadom svojej bezpečnosti a ochrany zdravia: • Zavolajte informačnú linku Inšpektorátu bezpečnosti práce na čísle 08701 545500, ak potrebujete radu alebo sa chcete sťažovať, alebo poradnú linku Kongregácie odborových zväzov ?Poznajte svoje práva? na čísle 0870 600 4882.

 • Keby ste chceli hovoriť v jazyku, ktorý vám viac vyhovuje, volajte číslo 08701 545500 a spojovateľke/spojovateľovi uveďte príslušný jazyk.

 • Ak ste stratili zamestnanie kvôli nejakej záležitosti týkajúcej sa BOZP, môžete sa sťažovať na Súde pre pracovno-právne vzťahy. Poraďte sa so svojou odborovou organizáciou alebo miestnym poradenským centrom pre obyvateľstvo. Viac informácií v článku Čo robiť, ak vám zamestnávateľ odopiera vaše práva.