Pri prenájme zmluvu si vyžiadajte nájomnú zmluvu. Typy nájmov v Británii. Čo ak bývate bez nájomnej zmluvy.

Keď si nájdete vhodné ubytovanie, mali by ste trvať na spísaní nájomnej zmluvy, ktorej sa hovorí tenancy agreement alebo rental agreement. Od prenajímateľa (agentúry alebo súkromnej osoby ? landlorda) by ste mali dostať knižku (tzv. rental book), do ktorej sa zapisujú všetky vaše platby.


Pokiaľ nedostanete rental book, mali by ste platiť prevodným príkazom z vášho účtu alebo šekom (vtedy trvajte na tom, aby vám prenajímateľ dal potvrdenie).


Zmluva o prenájme by mala obsahovať aj údaje o tom, kedy je najbližšie možné prípadne zvýšiť nájomné.


Pokiaľ chcete zrušiť nájom, musíte dať minimálne jednomesačnú písomnú výpoveď (okrem prípadov, kedy ide o assured shorthold tenancy ? pozri nižšie ? kedy musíte doplatiť ubytovanie až do konca dohodnutého obdobia). V Británii existuje niekoľko druhov prenájmu:


Assured Tenancy


Assured Tenancy je zmluva na dobu neurčitú a nemusí byť písomná. Prenajímateľ ? landlord ? nesmie bývať objekte, ktorý prenajíma, a za predpokladu, že platíte riadne nájomné, vás nemôže z objektu vyhodiť. (Ak by vás chcel landlord vyhodiť, musí sa obrátiť na súd a musel by uviesť veľmi závažný dôvod (napr. nezaplatené nájomné, zničený byt. Ak je vám však schopný zariadiť iné ubytovanie alebo potrebuje objekt pre vlastné bývanie, potom vám môže súd písomne nariadiť, aby ste opustili nájomný objekt). Nájomné sa pri tomto type prenájmu smie zvýšiť až po roku nájmu.


Assured Shorthold Tenancy


Assured Shorthold Tenancy je zmluva o prenájme na dobu určitú, ale nie kratšiu ako 6 mesiacov. Písomné spísanie zmluvy je nevyhnutné a je potrebné, aby na zmluve bolo uvedené, že ide assured shorthold tenancy. Zmluvu nemôžete zrušiť vy ani nájomca počas prvých 6 mesiacov. A aj po uplynutí 6 mesiacov musíte vy alebo váš nájomca podať dvojmesačnú písomnú výpoveď, ak chcete zrušiť zmluvu. 


Prenájom bez zmluvy


Aj keď nemáte s landlordom žiadnu písomnú zmluvu, ste chránený zákonom a máte rovnaké práva ako pri assured tenancy v prípade, že landlord nebýva v nájomnom objekte. Vždy sa však snažte spísať s landlordom nájomnú zmluvu a najmä uchovať si všetky potvrdenia o platbe. Je však časté, že nájomné sa platí v hotovosti bez potvrdení a že nájomník nemá s landlordom žiadnu zmluvu.